Menu
Cart

Hirado Shonzui

Posted by Masaru Kikuchi at

 

 

 

Shobido - S3135 Hirado Shonzui (Fukabachi) bowl Size L

 

Shobido - S3138 Hirado Shonzui Octagonal large plate

Shobido - S3136 Hirado Shonzui Japanese Rectangular plate 5 unit set

 

Shobido - S3134 Hirado Shonzui (Fukabachi) bowl Size M

 

 

Shobido - S3137 Hirado Shonzui Japanese small size Octagonal plate 5 unit set

 

 

Shobido - S3130 Hirado Shonzui Japanese Tea cup (Yunomi) 5 unit set

 

 

Shobido - S3125 Hirado Shonzui Japanese Tea cup (Yunomi) 5 unit set

 

 

Shobido - S3133 Hirado Shonzui Confectionery bowl

 

 

Shobido - S3127 Hirado Shonzui Cup & Saucer

 

 

 

Shobido - S3126 Hirado Shonzui Cup & Saucer

 

 

 

Shobido - S3129 Hirado Shonzui Japanese Tea pot (Kyusu)

 

 

 

Shobido - S3131 Hirado Shonzui Frequently used bowl

 

Shobido - S3132 Hirado Shonzui noodles bowl (Donburi)

 

 

Shobido - S3120 Hirado Shonzui Japanese Tea Cup(Yunomi) Size L

 

 

 

Shobido - S3120 Hirado Shonzui Japanese Tea Cup(Yunomi) Size L

 

 

Shobido - S3123 Hirado Shonzui Rice bowl Size - L

 

 

 

 

Shobido - S3124 Hirado Shonzui Rice bowl Size - M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this post← Older Post Newer Post →